Inloggen Account aanvragen

Basiselementen Deltaprogramma

Logo en afzenderschap

Het Deltaprogramma heeft een 'meervoudig afzenderschap', met verschillende partners en in wisselende samenwerkingsverbanden. Daarom vervalt het woordmerk naast het lint en wordt alleen het beeldmerk toegepast. De verschillende afzenders staan elders op het middel vermeld.

Kleur Deltaprogramma

De hoofdkleur van het Deltaprogramma is hemelblauw. Daarnaast gebruikt het Deltaprogramma de kleuren oranje, groen en lichtblauw als steunkleuren. Ook in tabellen en grafieken pas je deze kleuren toe. Heb je meer kleuren nodig? Dan kun je ook de andere communicatiekleuren van de rijkshuisstijl gebruiken. Het Deltaprogramma gebruikt geen kleurverloop.

De hoofdkleur van het Deltaprogramma is hemelblauw. Daarnaast gebruikt het Deltaprogramma de kleuren oranje, groen en lichtblauw als steunkleuren.
Kleuren Deltaprogramma

Vlakverdeling Deltaprogramma

Het Deltaprogramma past de horizontale tweedeling toe op de voorzijde van de omslag. En de verticale tweedeling op de achterzijde.

Fotografie Deltaprogramma

Voor foto's gelden de algemene huisstijl richtlijnen voor fotografie. Zorg ook voor dieptewerking: een beeld wordt aantrekkelijker als er zowel op de voorgrond als op de achtergrond iets te zien is. Let er ook op dat de foto overeenstemt met geldende veiligheidsmaatregelen. Zoals gebruik van de juiste kleding en beschermingsmiddelen. Zoals reddingsvesten en veiligheidshelmen. Nummerborden en namen van schepen mogen in verband met privacy niet herkenbaar in beeld worden gebracht. Beeldmateriaal is te vinden in de Mediatheek Rijksoverheid.

Afzendgegevens

De tekst van de afzendgegevens is altijd gelijk, afgezien van de datum. De volgorde van de rijksoverheidsorganisaties is afhankelijk van "de trekker" van het betreffende deelprogramma. De trekker staat als eerste vermeld. De andere rijksoverheidsorganisaties in alfabetische volgorde. De overige partners kunnen daar met naam en logo onder.

Op het linkervlak van de achterzijde is ruimte voor extra informatie over bijvoorbeeld het Deltaprogramma algemeen of over het gebied/thema. Bijvoorbeeld:

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin op een vernieuwende manier samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater om grote schade te voorkomen en onze steden en dorpen zo in te richten dat deze klimaatbestendig worden. De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de minister van IenM, bevordert de uitvoering van het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang. Het voorstel bevat alle geprogrammeerde maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

Acht gebieden en drie generieke thema's werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van de strategie√ęn van het Deltaprogramma. Deze gebieden beslaan heel Nederland en zijn:

Gebieden:

 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Zuidwestelijke Delta
 • IJsselmeergebied
 • Rijn
 • Maas
 • Kust
 • Waddengebied
 • Hoge Zandgronden

 Generieke thema's:

 • Veiligheid
 • Zoetwater
 • Ruimtelijke adaptatie

Het is belangrijk dat de ontvanger voor meer informatie of vragen weet waar hij terecht kan. Vermeld daarom altijd de url www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma en/of www.deltacommissaris.nl.

In flyers, factsheets en nieuwsbrieven is vaak minder ruimte. In dat geval maak je gebruik van een compact opgemaakte versie in een kleinere letter, zoals:

Dit is een uitgave van het Deltaprogramma | Gebied of Thema
Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
November 2015

Rug

Het verticale hemelblauwe vlak op de achterzijde loopt door op de rug. Op de rug wordt bovenaan de afzender Deltaprogramma | naam gebied of thema in de RijksoverheidSansText gezet. Dit geldt ook voor de titel. De lettergrootte van afzender en titel zijn gelijk. Er zijn speciale omslagtemplates waarin het lint, zowel voorop als achterop, en het rugelement al staan.

Papier

Voor het Deltaprogramma gelden dezelfde regels voor papiergebruik, als de papierrichtlijnen voor IenM.