Inloggen Account aanvragen

Colofon Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op de achterzijde van drukwerk is veelal plek gereserveerd voor afzender en publicatiegegevens, colofon, missietekst en disclaimer. Hierin kun je ook 'partners' of 'in samenwerking met' of 'in opdracht van' vermelden.

Opbouw colofon

RVO gebruikt de onderstaande colofononderdelen.

Dit is een publicatie van:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
T +31 (0) 88 042 42 42
F +31 (0) 88 602 90 23
E ...@rvo.nl
www.rvo.nl/...

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van ….

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | maand en jaar

Publicatienummer: xxxxx

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

(Optioneel)

Partners, in samenwerking met of in opdracht van:

Namen en of logo's van de samenwerkingspartners.

(Optioneel)

Disclaimer

Missietekst

In al het drukwerk moet de volgende missietekst staan:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Opmaak Partners, in samenwerking met of in opdracht van

Je mag het colofon aanvullen met namen van andere ministeries of logo's van samenwerkingspartners. Deze logo's mag je niet ergens anders op het omslag gebruiken.

Disclaimer

Het gebruik van een disclaimer is optioneel. Alleen als er verwezen wordt naar publicatie in de Staatscourant is de volgende disclaimer verplicht:

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wil je een algemene disclaimer opnemen dan gebruik je de volgende disclaimer:

Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Soms betreft het ook delen van of uittreksels van wetteksten. Aan deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Engels colofon

This is a publication of:

Netherlands Enterprise Agency
Prinses Beatrixlaan 2
PO Box 93144 | 2509 AC The Hague
T +31 (0) 88 042 42 42
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl/...

This publication was commissioned by the ministry of ….

© Netherlands Enterprise Agency | month and year

Publication number: xxxxx

NL Enterprise Agency is a department of the Dutch ministry of Economic Affairs and Climate Policy that implements government policy for agricultural, sustainability, innovation, and international business and cooperation. NL Enterprise Agency is the contact point for businesses, educational institutions and government bodies for information and advice, financing, networking and regulatory matters.

Netherlands Enterprise Agency is part of the ministry of Economic Affairs and Climate Policy.

Engelse vertaling missietekst

NL Enterprise Agency is a department of the Dutch ministry of Economic Affairs and Climate Policy that implements government policy for agricultural, sustainability, innovation, and international business and cooperation. NL Enterprise Agency is the contact point for businesses, educational institutions and government bodies for information and advice, financing, networking and regulatory matters.

Engelse vertaling disclaimer

A great degree of care has been taken in the preparation of this document. In an effort to improve legibility, certain passages containing legal terminology have been reproduced here in a simplified form. In some instances, these passages form part of, or appear in, extracts of actual legislation. No rights may be derived from this brochure, or from any of the examples contained herein, nor may NL Enterprise Agency be held liable for the consequences arising from the use thereof. This publication may not be reproduced, in whole, or in part, in any form, without the prior written consent of the publisher.